Thứ Bảy, ngày 07 tháng 2 năm 2015

ĐIỂM HỌC PHẦN  LỚP  NÔNG HỌC  KHÓA 35
THỰC TẬP GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI
NĂM NỌC 2014-2015

TT
Họ và tên
Điểm
Ghi chú
01
Giáp Thị Thúy Diệu
9,5
Chín rưỡi 
02
Trình Quốc Đại
8,5
 Tám rưỡi
03
Đào Thị Cẩm Hội
9,0
 Chín
04
Vũ Thị Ngân
9,0
 Chín
05
Hà Thanh Nguyên
8,5
 Tám rưỡi
06
Nguyễn Hữu Quốc
9,0
 Chín
07
Mạc Văn Tân
9,5
 Chín rưỡi
08
Đinh Duy Thái  
8,5
 Tám rưỡi
09
Lương Thị Thắm
9,5
 Chín rưỡi
10
Nguyễn Cảnh Thương
8,5
 Tám rưỡi
11
Phạm Hữu Tiền
9,5
 Chín rưỡi
12
Hà Trọng Toàn
9,0
 Chín